Viết bởi admin | 08/06/2018 | 0 Bình luận |

Tháng 5/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Các quyết định hủy bỏ: Quyết định 587/QĐ-BKHCN (19/3/2018) TCVN 8550:2011 Giống cây trồng- Phương pháp kiểm định ruộng giống Quyết định 1198/QĐ-BKHCN (08/5/2018) TCVN 9486:2013 Phân bón – Lấy […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 07/06/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 01/12/2017 và 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ  ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Các Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia Quyết định 3392/QĐ-BKHCN TCVN 6387:2006 Tôm đóng hộp TCVN 6389:2003 Thịt cua, ghẹ đóng hộp TCVN 3591:1988 Aga […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25/05/2018 | 0 Bình luận |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CPngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22/05/2018 | 0 Bình luận |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Trong đó bổ sung quy định về yêu cầu chung trong xây dựng tiêu chuẩn, quy […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11/05/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định về việc hủy bỏ và công bỏ các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định hủy Tiêu chuẩn Quốc gia 3989/QĐ-BKHCN: TCVN 7799:2009 Tiêu chuẩn Nhà nghỉ du lịch; TCVN 7800:2009 Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê Quyết […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11/05/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 3857/QĐ-BKHCN TCVN 11974:2017 Thông tin và tư liệu. Lược đồ cho thông tin vốn tư liệu TCVN 11975:2017 Thông tin và tư liệu. Mã văn bản tiêu chuẩn quốc tế […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 08/05/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 13/4/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 933/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: TCVN 11367-5:2018 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Thuật toán mật mã – Phần 5: Mật mã dự trên định danh TCVN 12211: 2018 Công nghệ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 02/05/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Các Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia: Quyết định 3757/QĐ-BKHCN TCVN 5544:1991 Đồ kim hoàn – Cỡ nhẫn – Định nghĩa, phép đo và ký hiệu TCVN […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 26/04/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 3964/QĐ-BKHCN TCVN 11985-1:2017 Máy cầm tay không dùng năng lượng điện – Yêu cầu an toàn – Phần 1: Máy cầm tay lắp ráp các chi tiết cơ khí kẹp […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 23/04/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 3830/QĐ-BKHCN TCVN 11996-1:2017 Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện – Phần 1: Giới thiệu và tổng quan TCVN 11996-3:2017 Mạng và hệ thống […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner