Viết bởi admin | 18/03/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 01/02/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành quyết định số 307/QĐ-TĐC về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019. Theo đó, kèm theo Quyết định này là Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 của Tổng cục TCĐLCL Xem chi tiết tại […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 15/03/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 6/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thủ tục hành chính […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28/02/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 29/11/2018, Bộ KHCN ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BKHCN về việc  quy định hoạt động phối hợp trong Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại Theo đó, Thông tư này quy định hoạt động phối hợp trong thông báo, […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 20/02/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 21/1/2019, Bộ KHCN đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-BKHCN về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương Xem chi tiết tại đây QD 101-BKHCN (Cong […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 08/01/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 24/10/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3222/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 12263:2018 Thông tin địa lý- Tài liệu ngữ cảnh bản đồ trên nền web TCVN 12264:2018 Thông tin địa lý- Dịch vụ vùng dữ liệu trên nền […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 07/01/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 01/7/2018, Bộ KHCN ban hành thông tư số 10/2018/TT-BKHCN về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”. Theo đó, sửa đổi bổ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 02/01/2019 | 0 Bình luận |

Thông tư số 169/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng : Ban hành Quy chuẩn QCVN 11:2018/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 169/2018/TT-BQP Ngày […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25/12/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 1/11/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 3354/QĐ-BKHCN về việc  công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia: 1.TCVN 11998:2018     Chất dẻo có khả năng phân hủy oxy hóa- Hướng dẫn lão hóa nhiệt    ASTM D 5510-94 2.TCVN 11999:2018     Chất dẻo có khả […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25/12/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 7/10/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 3764/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia: 1.TCVN ISO 19108:2018     Thông tin địa lý- Lược đồ thời gian     ISO 19108:2002 2. TCVN ISO 19109:2018     Thông tin địa lý- Quy tắc lược […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25/12/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 13/7/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 1978/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia, theo đó, công bố 20 tiêu chuẩn quốc gia Xem chi tiết tại đây: QÐcongboTC1978      

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner