Viết bởi Trương Vân | 23 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4027/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:  TCVN 13246:2020 / ISO 20426.2018 Hướng dẫn quản lý và đánh giá rủi ro về sức khỏe đối với việc tái sử dụng nước không […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4015/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 12971:2020 / ISO 15819:2014 Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích – Các nitrosamin: Phát hiện và xác định N-nitrosodietanolamin (NDELA) bằng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4023/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 12964:2020 / ISO 11200:2014 Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy và thiết bị – Hướng dẫn sử dụng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 22 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 12/11/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3096/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 13150–1:2020 Lớp vật liệu tái chế nguội tại chỗ dùng cho kết cấu áo đường ô tô – Thi công […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4025/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 1. TCVN 12959:2020 / ISO 11206:2011 Chất lượng nước – Xác định bromat hòa tan – Phương pháp sử dụng sắc ký ion (IC) và […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4017/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 2102:2020 / ISO 3668:2017 Sơn và vecni – Phương pháp so sánh trực quan màu sắc 2. TCVN 5670:2020 / ISO 1514:2016 Sơn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4016/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 2102:2008 – ISO 3668:1998  Sơn và vecni – Xác định màu sắc theo phương pháp so sánh trực quan 2. […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4019/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 10425:2020 – ISO/IEC Guide 46:2017 Thử nghiệm so sánh sản phẩm tiêu dùng và dịch vụ liên quan – Nguyên tắc chung […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4018/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:  1.TCVN 10425:2014 – ISO/IEC Guide 46:1985 Thử nghiệm so sánh sản phẩm tiêu dùng và dịch vụ liên quan – Nguyên tắc chung  […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định số 4021 /QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 13169:2020 / ASTM E1266-20 Chất thải rắn – Xử lý hỗn hợp vôi, tro bay và chất thải kim loại nặng trong công tác chèn […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 15,545,128
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp