Viết bởi Trương Vân | 16/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4218/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia về vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm Xem chi tiết tại đây QĐ 4218        

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4217/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia về sản phẩm  sản phẩm thịt và sữa Xem chi tiết tại đây QĐ 4217      

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4227/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, hủy bỏ 08 Tiêu chuẩn quốc gia về than đá Xem chi tiết tại đây QĐ 4227      

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4228/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia về than đá Xem chi tiết tại đây QĐ 4228    

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4233/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia. Xem chi tiết tại đây QĐ 4233    

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 19/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3872/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 07 tiêu chuẩn quốc gia về quả tươi. Xem chi tiết tại đây QĐ 38723      

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4232/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 02 tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 7437:2018 / ISO 6385:2016 Ecgonomi – Nguyên lý ecgonomi trong thiết kế hệ thống làm việc TCVN 12535:2018 / ISO 15535:2012 Ecgonomi – Yêu cầu chung cho việc thiết lập […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4231/QĐ-BKHCN huỷ bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, huỷ bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 7437:2010 / ISO 638:2004 Ecgônômi – Nguyên lý ecgônômi trong thiết kế hệ thống làm việc Xem chi tiết tại đây Quyết định 4231

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4237/QĐ-BKHCN huỷ bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, huỷ bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN ISO 9004:2011 / ISO 9004:2009 Quản lý chất lượng ảnh để thành công bền vững phương pháp tiếp cận quản lý chất lượng TCVN ISO 19011:2013 / ISO […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4121/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 06 tiêu chuẩn quốc gia về cáp mềm, cáp điện lực, sợi dây thép, dây đồng trần Xem chi tiết tại đây QĐ 4121

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner