Viết bởi Trương Vân | 12/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4131/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 6396-40:2018 / EN 81-40:2008 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt tháng máy – Thang máy đặc biệt chở người và hàng – Phần 40: […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4055/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 12369:2018 Mía giống – Yêu cầu kỹ thuật  Xem chi tiết tại đây QĐ 4055

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4054/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 10684-2:2018 Cây công nghiệp lâu năm – Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống – Phần 2: Cà phê TCVN 10684-6:2018 Cây công nghiệp lâu năm – Tiêu […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 23/10/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3207/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12270:2018 Nhà ươm, trồng cây – Các yêu cầu  Xem chi tiết tại đây: QĐ 3207

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 06/9/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 8320:2009 Quy hoạch phát triển thủy lợi – Quy định chủ yếu về thiết kế Xem chi tiết tại đây QĐ 2585

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 13/6/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1638/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 172:2019 Than đá – Xác định hàm lượng ẩm toàn phần Xem chi tiết tại đây QĐ 1638

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 13/6/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1637/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 172:2011 / ISO 589:2008 Than đá – Xác định hàm lượng ẩm toàn phần Xem chi tiết tại đây QĐ 1637

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 08/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 2253/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó hủy bỏ 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 3166:2008 / ASTM D 5580-02 Xăng – Xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, các chất thơm C9 và nặng hơn, và tổng các chất thơm – […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 8/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2252/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 3166:2019 / ASTM D 5580-15 Xăng – Xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, hydrocacbon thơm C9 và nặng hơn, và tổng hợp các hydrocacbon thơm – Phương […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 8/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2250/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 7866:2008 / ASTM D 4951-06 Dầu bôi trơn – Xác định hàm lượng các nguyên tố phụ gia bằng quang phổ phát xạ nguyên tử plasma kết […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner