Viết bởi Trương Vân | 15/04/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4138/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 12194-1:2019 Quy trình giám định tuyến gây bệnh thực vật – Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 12372-1:2019 Quy trình […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 06/04/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4121/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Công bố 13 tiêu chuẩn quốc gia(TCVN) sau đây: 1. TCVN 12195-1:2019 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật – Phần 1: Yêu cầu chung 2. TCVN 12195-2-7:2019 Quy trình giám định nấm gây bệnh […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 03/04/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 18/11/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3459/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Công bố 3 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 12608:2019 Sản phẩm thủy sản – Cá tra phi lê đông lạnh – Phương pháp xác định hàm lượng nước 2. TCVN 12614:2019 Tôm sú, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 03/04/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 12/08/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2306/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Công bố 3 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 12630-1:2019 Bản đồ lập địa – Quy định trình bày và thể hiện nội dung – Phần 1: Bản đồ lập địa cấp I 2. […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 03/04/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 8/10/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2934/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó công bố 09 tiêu chuẩn quốc gia(TCVN) sau đây: 1. TCVN 8400-15:2015 Bệnh động vật – Quy trình chuẩn đoán – Phần 15:Bệnh xoắn khuẩn do Leptospira 2. TCVN 8400-44:2019 Bệnh thủy sản – Quy […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 03/04/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4140/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó công bố 11 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 4738:2019 Bảo quản gỗ – Thuật ngữ và định nghĩa 2. TCVN 8167:2019 Độ bền của gỗ và sản phẩm gỗ – Loại […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 03/04/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 08/10/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2933/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó hủy bỏ 6 tiêu chuẩn quốc gia(TCVN) sau đây: 1. TCVN 8400-15:2011 Bệnh động vật – Quy trình chuẩn đoán – Phần 15:Bệnh xoắn khuẩn do Leptospira 2. TCVN 8710-2:2011 Bệnh thủy sản – Quy […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/02/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4072/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 12713:2019 Chè Ô long – Yêu cầu cơ bản   Xem chi tiết tại đây QĐ 4072 Để biết thông tin chi tiết […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/02/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4071/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 7571-1:2019 Thép hình cán nóng – Phần 1: Thép góc cạnh đều  TCVN 7571-2:2019 Thép hình cán nóng – Phần 2: […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/02/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4070/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 7571-1:2006 ISO 657-1:1989 Thép hình cán nóng – Phần 1: Thép góc cạnh đều – Kích thước TCVN 7571-2:2006 ISO 657-2:2989 […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner