Viết bởi Trương Vân | 21/05/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 13/11/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2566/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13381-3:2023 Giống cây nông nghiệp – Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng – Phần 3: […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/05/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 14/11/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2580/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13381-1:2023 Giống cây nông nghiệp – Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng – Phần 1: […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/05/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 14/11/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2579/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13381-1:2021 Giống cây trồng nông nghiệp – Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng – Phần […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/05/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 22/12/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3184/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 9901:2014 Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế đê biển Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/05/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 22/12/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3185/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 9901:2023 Công trình đê biển – Yêu cầu thiết kế TCVN 13806:2023 Công trình thủy lợi – Gia cố bảo […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/05/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3360/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13917-1:2023 Phát hiện và định lượng thực vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật biến đổi […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/05/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 28/11/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2770/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 8415:2010 Công trình thủy lợi – Quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều TCVN 8639:2011 Công trình thủy […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/05/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 28/11/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2769/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 8415:2023 Công trình thủy lợi – Quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều TCVN 8639:2023 Công trình thủy […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/05/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3362/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13656:2023 Nước nuôi trồng thủy sản – Chất lượng nước nuôi thâm canh tôm sú, tôm thẻ chân trắng Xem […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/05/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 07/2/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 136/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 5687:2010 Thông gió – Điều hòa không khí – Tiêu chuẩn thiết kế Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner