Viết bởi Nguyen Nam | 01/02/2023 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục trên bảo đảm đúng theo quy định Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (QPPL) được ban hành […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 18/01/2023 | 0 Bình luận |

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật là việc xem xét, đối chiếu, đánh giá các quy định của văn bản được rà soát với văn bản là căn cứ để rà soát, tình hình phát triển kinh tế – xã hội nhằm phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 06/01/2023 | 0 Bình luận |

Văn bản hợp nhất là gì? Theo khoản 3 Điều 2 Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 2012 thì văn bản hợp nhất là văn bản được hình thành sau khi hợp nhất văn bản sửa đổi, bổ sung với văn bản được sửa đổi, bổ sung. Trong đó, theo khoản 1 Điều […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 08/11/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 12/07/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1246/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13545:2022 (BS EN 1509:2008) Thiết bị sân thể thao – Thiết bị cầu lông – Yêu cầu chức năng, an toàn và phương pháp thử TCVN 13546:2022 […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 08/11/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 30/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3499/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 8092:2021 / ISO 7010:2019 Ký hiệu đồ họa – Màu sắc an toàn và biển báo an toàn – Biển […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 08/11/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 30/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 3498/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 8092:2009 / ISO 7010:2003 Ký hiệu đồ họa – Màu sắc an toàn và biển báo an toàn – Biển […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 27/10/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 23/9/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1897/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13586:2022 Kho bảo quản hiện vật bảo tàng – Các yêu cầu Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23/10/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 31/5/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 879/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13511:2022 / (BS EN 12230:2003) Mặt sân thể thao – Xác định tính chất kéo của bề mặt sân bằng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 22/10/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 19/4/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 877/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13257-1:2021 Dịch vụ danh mục dữ liệu không gian địa lý – Phần 1: Mô hình chung TCVN 13257-2:2021 Dịch […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 15/09/2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về năng suất chất lượng để tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa giai […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner