Viết bởi Trương Vân | 21/02/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 31/1/2024, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 100/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia Theo đó, công bố Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13966-1:2024 – ISO 20257-1:2020 Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Công trình và thiết bị – Phần 1: Các yêu cầu chung cho thiết kế kho […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 19/10/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2365/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13713:2023 Xe mô tô và xe gắn máy điện – Thuật ngữ TCVN 13714:2023 – ISO/TS 19466:2017 Xe mô tô và xe gắn máy điện – […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3298/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13239-3:2023 – ISO/IEC 20547-3:2020 Công nghệ thông tin – Kiến trúc tham chiếu dữ liệu lớn – Phần 3: Kiến trúc tham chiếu TCVN 13902:2023 – […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 11/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2948/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13890:2023 Hệ thống đường ống biển – Quản lý tính toàn vẹn TCVN 13891-1:2023 Bình chịu áp lực và hệ thống đường ống công nghệ lắp đặt trên […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 28/11/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2776/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 7500:2005 Bitum – Phương pháp xác định độ hòa tan trong Tricloetylen

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 21/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3148/QĐ-BKH&CN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 13900:2023 Hỗn hợp nhựa – Lấy mẫu

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 15/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3023/QĐ-BKH&CN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 15 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 13892-1:2023 Phương tiện giao thông đường sắt – Phương pháp đo và sai số kích thước toa xe hàng – Phần 1: Nguyên tắc đo. TCVN 13892-2:2023 Phương […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 29/11/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2783/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7500:2023 Bitum – Phương pháp xác định độ hòa tan trong Trichloroethylene và N-propyl Bromide.

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 21/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3145/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13899: 2023 Hỗn hợp nhựa – Phương pháp thử vệt hằn bánh xe

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 14/01/2024 | 0 Bình luận |

Kiểm soát tài sản, thu nhập trong cơ quan, tổ chức, đơn vị là một chế định mới quan trọng của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 và xác minh tài sản, thu nhập được coi là khâu thiết yếu của quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập. Việc xác minh tài […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner