Viết bởi admin | 22/05/2018 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức đã được tiếp nhận bản công bố năng lực đào tạo chuyên gia đánh giá   Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Viết bởi admin | 22/05/2018 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức công nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 107 của Chính Phủ   Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Viết bởi admin | 16/03/2018 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Viết bởi admin | 16/01/2018 | 0 Bình luận |

Danh sách Tổ chức chứng nhận đã được cấp GCN đủ điều kiện sản xuất MBH theo quy định tại Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Viết bởi admin | 05/01/2018 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức kiểm định đã đăng ký hoạt động kiểm định theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm

Viết bởi admin | 05/01/2018 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức giám định đã đăng ký hoạt động giám định theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Viết bởi admin | 05/01/2018 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức thử nghiệm đã đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Viết bởi admin | 03/01/2018 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KHCN. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Viết bởi admin | 03/01/2018 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm hàng hóa nhóm 2 của Bộ KHCN   Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/12/2017 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng (tuổi vàng) theo quy định tại thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner