Viết bởi admin | 28/12/2017 | 0 Bình luận |

Danh sách Tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 và Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Viết bởi admin | 28/12/2017 | 0 Bình luận |

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự phù hợp QCVN 9:2012/BKHCN (Tính đến: 28/12/2017) Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner