Tiêu chuẩn ISO mới- đặt con người là nền tảng cốt lõi của kinh doanh

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 7, 2019 | 15:57 - Lượt xem: 1330

Từ sự ra đời của Internet đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những công nghệ tiên tiến mới nhất – trong đó có robot, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet of Things – đang thay đổi căn bản cách chúng ta sống và làm việc. Vấn đề kinh doanh trong thời đại mới này không chỉ là trách nhiệm xã hội của công ty, mà còn là cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm của công việc trong tương lai và tìm ra các công cụ phù hợp để đảm bảo rằng các tổ chức, doanh nghiệp thành công và phát triển.

Chính vì lí do đó, tiêu chuẩn ISO 27501 sẽ giúp các doanh nghiệp xây dựng được mô hình quản lí bền vững hơn trong tương lai
Tiêu chuẩn ISO 27501: 2019, Tổ chức lấy con người làm trung tâm – Hướng dẫn cho các nhà quản lý, có thể giúp các tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng những thách thức này.

Tiêu chuẩn mới xây dựng này dựa trên nền tảng tiêu chuẩn ISO 27500, giải thích cho các thành viên ban điều hành về các giá trị và niềm tin làm cho một tổ chức lấy con người làm trung tâm. Các yêu cầu và khuyến nghị tiêu chuẩn của người dùng dự định sẽ được áp dụng cho các tổ chức lớn hay nhỏ và trong khu vực công hoặc tư nhân. Tiêu chuẩn cũng đồng thời phác thảo các trách nhiệm của các nhà quản lý, bao gồm từ chiến lược tổ chức đến việc phát triển các quy trình cho phép lấy con người làm trung tâm, đến việc thực hiện các quy trình đó như thế nào. 

Ông Peter Frener, Chủ tịch tiểu ban phát triển tiêu chuẩn mới cho rằng: không phải tất cả các phần của Tiêu chuẩn Quốc tế này sẽ được sử dụng như nhau cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp. Trách nhiệm của tổ chức là xác định bộ phận nào có liên quan và có ý nghĩa đối với tổ chức để giải quyết, thông qua các cân nhắc của chính tổ chức đó và thông qua đối thoại với các bên liên quan.
Tiêu chuẩn ISO 27501: 2019 được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO/TC 159, Tối ưu hóa nhân tố con người, tiểu ban SC 1, Nguyên tắc chung tối ưu hóa nhân tố con người. Tiêu chuẩn hiện có sẵn tại các quốc gia có thành viên của ISO hoặc thông qua ISO Store./.

Để biết thêm thông tin chi tiết về bộ Tiêu chuẩn ISO 27501 , vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông (ĐT 024 37562608, email: tttt@tcvn.gov.vn).

Biên dịch theo: iso.org