Cần xem xét lại một số quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Một 22, 2018 | 15:28 - Lượt xem: 1246

Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, trong đó có đề xuất giải quyết một số tồn tại, vướng mắc.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, đối với Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, cần xem xét lại các quy định liên quan đến các điều khoản như: Điều 11, về trách nhiệm xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn; Điều 16, về ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia; Điều 17, về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia.

Bên cạnh đó, về nội dung thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, quy định tại Điều 18 cần làm rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm thẩm định nội dung các tiêu chuẩn Việt Nam.

Đối với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nên sử dụng từ “công nhận” thay cho từ “chỉ định” và quản lý hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù hợp phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Theo Bộ Xây dựng, kể từ khi Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm ban hành, Bộ Xây dựng luôn sát sao công tác xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực VLXD, bằng việc ban hành: Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 1/7/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD, mã số QCVN:2017/BXD và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy; Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2018 của Bộ Xây dựng quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.

Hàng năm, Bộ Xây dựng soát xét, xây dựng mới các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng sản phẩm hàng hóa trong lĩnh vực VLXD cũng như sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Thông tư không còn phù hợp. Các đơn vị chuyên môn của Bộ Xây dựng có kế hoạch năm để kiểm tra công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất VLXD tại các địa phương, doanh nghiệp trên cả nước, kịp thời uốn nắn những vi phạm của các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất VLXD, góp phần phát triển lành mạnh thị trường sản xuất sản phẩm VLXD.

Công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực VLXD thực hiện thường xuyên giữa Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành, địa phương. Bộ Xây dựng chỉ định 16 tổ chức đánh giá sự phù hợp theo QCVN 16:2017/BXD, thường xuyên kiểm tra các tổ chức này về tuân thủ các quy định trong công tác chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.

Theo báo xây dựng