Cách tiếp cận của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 để góp phần nâng hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Một 13, 2018 | 11:34 - Lượt xem: 1648

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 sử dụng cách tiếp cận theo quá trình khi xây dựng, áp dụng và cải tiến hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) nhằm nâng cao việc thỏa mãn của khách hàng thông qua việc đáp ứng các yêu cầu của họ.

Việc hiểu và quản lý các quá trình có liên quan lẫn nhau trong một hệ thống sẽ giúp tổ chức kiểm soát tốt mối quan hệ đó và góp phần nâng cao kết quả tổng thể của tổ chức.

Cách tiếp cận quá trình trong HTQLCL giúp tổ chức hiểu và nhất quán trong việc đáp ứng các yêu cầu, xem xét việc tạo giá trị gia tăng cho các quá trình, đạt được kết quả thực hiện quá trình một cách hiệu lực và cải tiến các quá trình trên cơ sở đánh giá dữ liệu và thông tin.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này đòi hỏi tổ chức phải xác định, quản lý các quá trình một cách hệ thống và hiểu sự tương tác giữa chúng để đạt được kết quả dự kiến phù hợp với chiến lược và chính sách chất lượng mà tổ chức đã xây dựng. Đồng thời, phải kết hợp chu trình P-D-C-A với tư duy dựa trên việc nhận định các rủi ro nhằm tận dụng những cơ hội và ngăn ngừa những kết quả mà tổ chức không mong đợi.

Việc chấp nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện các yêu cầu của tiêu chuẩn này nhằm bổ sung cho các yêu cầu đối với sản phẩm, dịch vụ và là một quyết định chiến lược, giúp cải tiến toàn bộ kết quả hoạt động của tổ chức.

Nguồn: Phòng Phát triển Năng suất