Các thay đổi chính của ISO 45001 so với OHSAS 18001

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Ba 15, 2018 | 6:55 - Lượt xem: 3698

ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tăng tính tương thích với các tiêu chuẩn khác như ISO 9001 và 14001. Nó làm cho việc triển khai và tích hợp với hệ thống quản lý dễ dàng hơn mang lại giá trị cho người dùng.

Nếu bạn đang áp dụng OHSAS 18001, bạn sẽ nhận ra hầu hết các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 45001. Tuy nhiên, có một vài thay đổi từ OHSAS 18001 mà bạn phải chuẩn bị để chuyển đổi và phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 45001.

Những Thay Đổi Quan Trọng Trong Tiêu Chuẩn ISO 45001

  • Bối cảnh hoạt động: Điều khoản 4.1, các vấn đề bên ngoài và nội bộ, giới thiệu các điều khoản mới để xác định có hệ thống và theo dõi bối cảnh của tổ chức.
  • Người lao động và các bên quan tâm khác: Điều khoản 4.2 giới thiệu việc tập trung vào nhu cầu và mong đợi của người lao động và các bên quan tâm khác và sự tham gia của người lao động. Điều này là để xác định một cách có hệ thống các yếu tố cần được quản lý thông qua hệ thống quản lý.
  • Quản lý rủi ro và cơ hội: Được mô tả trong các điều khoản 6.1.1, 6.1.2.3, 6.1.4, các công ty phải xác định, xem xét và, khi cần thiết, hành động để giải quyết bất kỳ rủi ro hoặc cơ hội nào có thể tác động (tích cực hoặc tiêu cực) của hệ thống quản lý để đưa ra các kết quả dự kiến của nó, bao gồm cải thiện sức khoẻ và an toàn tại nơi làm việc.
  • Cam kết lãnh đạo và quản lý: Tại điều khoản 5.1, ISO 45001 đã nhấn mạnh hơn vào sự tích cực tham gia và chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của hệ thống quản lý của lãnh đạo cao nhất.
  • Mục tiêu và Hoạt động: Tăng cường tập trung vào các mục tiêu làm động lực thúc đẩy (Điều khoản 6.2.1, 6.2.2) và đánh giá hoạt động (Điều khoản 9.1.1).

Các Yêu Cầu Mở Rộng Liên Quan Đến:

  • Sự tham gia, tham vấn của người lao động (5.4)
  • Trao đổi thông tin (7.4): Có tính quy định hơn về cơ chế trao đổi thông tin, bao gồm xác định cái gì, khi nào và trao đổi thông tin như thế nào.
  • Mua sắm, bao gồm các quá trình thuê ngoài và nhà thầu (8.1.4)