Các khóa đào tạo, hội thảo trực tuyến của APO tháng 7-8 năm 2022

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Bảy 1, 2022 | 10:09 - Lượt xem: 924

Trong tháng 7-8, Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) tiếp tục hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam về năng suất chất lượng với các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo trực tuyến.

Theo đó, Khóa 1: Hội thảo về chuyển đổi kỹ thuật số cho khu vực công (Workshop on Digital Transformation for the Public Sector)

– Mã dự án: 22-IP-10-GE-WSP-A
– Thời gian tổ chức: 13 – 15/7/2022
– Nội dung: Xem xét, đánh giá tính cấp bách và độ cần thiết của việc chuyển đổi kỹ thuật số trong khu vực công; Đánh giá tác động của chuyển đổi số trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ công theo hướng bao trùm, công bằng và bền vững; Chia sẻ các trường hợp chuyển đổi kỹ thuật số thành công trong khu vực công của các nền kinh tế thành viên APO.

Khóa 2: Khóa đào tạo về các công cụ thông minh và kỹ thuật đánh giá tính bền vững để cải thiện ngành nông nghiệp thực phẩm (Training Course on Smart Sustainability Assessment Tools and Techniques for Improving Agrifood Industries).
– Mã dự án: 22-CP-18-GE-TRC-A
– Thời gian tổ chức: 12 – 15/7/2022
– Nội dung: Đào tạo học viên cách sử dụng các công cụ thông minh và kỹ thuật đánh giá tính bền vững để cải thiện hiệu quả hoạt động của các ngành nông sản; Xem xét các chiến lược, phương pháp tiếp cận và chính sách để phát triển kế hoạch kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nông sản; Chia sẻ các mô hình doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp thành công bằng cách áp dụng các công cụ và kỹ năng nêu trên.

Khóa 3: Hội thảo về Phát triển Nông thôn Bao trùm (Workshop on Inclusive Rural Development)
– Mã dự án: 22-CL-10-GE-WSP-A
– Thời gian tổ chức: 25 – 27/7/2022 (hạn đề cử: 5/7/2022)
– Nội dung: Rà soát các chính sách về hòa nhập nông thôn để nâng cao năng suất nông thôn và phục hồi nền kinh tế nông thôn; Chia sẻ các mô hình phát triển nông thôn bao trùm thành công và thảo luận về vai trò của các khu vực công và tư trong việc áp dụng các mô hình đó.

Khóa 4: Hội thảo về Xây dựng môi trường làm việc cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Workshop on Developing Healthy Workplaces for SMEs)

– Mã dự án: 22-CL-41-GE-WSP-A
– Thời gian tổ chức: 3 – 5/8/2022 (hạn đề cử: 25/7/2022)
– Nội dung: Xem xét khái niệm về môi trường làm việc lành mạnh (heathy workplace) để tăng năng suất trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Tìm hiểu về các thực hành tốt để tạo ra môi trường làm việc lành mạnh trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Thúc đẩy các sáng kiến về môi trường làm việc lành mạnh ở các nền kinh tế thành viên APO.

Khóa 5: Hội thảo về Hệ thống tiền lương gắn với năng suất trong Khu vực dịch vụ (Workshop on Productivity-linked Wage Systems in the Service Sector)
– Mã dự án: 22-CL-14-GE-WSP-A
– Thời gian tổ chức: 8 – 10/8/2022 (hạn đề cử: 25/7/2022)
– Nội dung: Thảo luận về năng suất và mối liên hệ của nó với tiền lương và thù lao trong lĩnh vực dịch vụ; Chia sẻ các phương pháp hay nhất về việc thực hiện các sáng kiến của các nền kinh tế thành viên APO trong việc áp dụng chính sách tiền lương dựa trên năng suất trong lĩnh vực dịch vụ.

Khóa 6: Hội thảo về Nâng cao năng suất trong lĩnh vực dịch vụ với các giải pháp đám mây (Workshop on Enhancing Service-sector Productivity with Cloud Solutions)
– Mã dự án: 22-CP-02-GE-WSP-A
– Thời gian tổ chức: 24 – 26/8/2022 (hạn đề cử: 5/8/2022)
– Nội dung: Xem xét các xu hướng mới nổi và việc sử dụng sáng tạo các giải pháp đám mây mới nhất cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ; Áp dụng các thực hành tốt nhất để triển khai các giải pháp đám mây cho doanh nghiệp từ các nghiên cứu điển hình thành công; Chia sẻ các khuôn khổ chính sách của các nền kinh tế thành viên APO để nâng cao năng suất khu vực dịch vụ.

Khóa 7: Hội thảo về sự phát triển của nông sản (Conference on Agrifood Evolution)
– Mã dự án: 22-CL-03-GE-CON-A
– Thời gian tổ chức: 31/8/2022 (hạn đề cử: 5/8/2022)
– Nội dung: Hiểu những thách thức trong tương lai mà ngành nông sản phải đối mặt; Chuẩn bị cho việc quản lý bền vững ngành nông sản trước những thách thức trên; Thúc đẩy các doanh nghiệp nông sản có khả năng phục hồi để đảm bảo an ninh lương thực cho người dân.

Dự án nghiên cứu 01: Nghiên cứu về các hệ sinh thái thể chế để thúc đẩy năng suất (Research on Institutional Ecosystems to Drive Productivity)
– Mã dự án: 22-RC-19-GE-RES-A
– Thời gian nghiên cứu: 8 – 12/2022 (hạn đề cử: 22/7/2022)
– Nội dung: Phân tích các xu hướng mới nhất về thay đổi năng suất ở các nền kinh tế thành viên APO; Phân tích, đánh giá vai trò và những đóng góp của các hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia (NIS) trong việc thúc đẩy tăng trưởng năng suất; Đề xuất các khuyến nghị chính sách để cải thiện hệ sinh thái thể chế giúp tăng trưởng năng suất.

Dự án nghiên cứu 02: Nghiên cứu về Chỉ số Làm việc hiệu quả (Research on the Productive Employment Index)
– Mã dự án: 22-RC-08-GE-RES-B
– Thời gian nghiên cứu: 8 – 12/2022 (hạn đề cử: 29/7/2022)
– Nội dung: Đánh giá mức độ làm việc hiệu quả và chất lượng làm việc; Phân tích tác động của làm việc hiệu quả và chất lượng của việc làm trên thị trường lao động; Xây dựng chính sách năng suất lao động thúc đẩy phúc lợi của người lao động.

Phương thức đăng ký tham dự: Học viên đăng ký theo mẫu file biodata gửi về địa chỉ email: apovn@tcvn.gov.vn trước hạn đề cử để tổng hợp, gửi cho APO xét duyệt.

Phương Vũ