Các Hiệp định và thỏa thuận đã được ký kết

Người viết: admin - Ngày viết: Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 17, 2017 | 5:13 - Lượt xem: 12196

Các Hiệp định và thỏa thuận đã được ký kết

   + Các Hiệp định, Thỏa thuận về TCĐLCL do Chính phủ Việt Nam ký kết

 1. Hiệp định khung của ASEAN về các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau
 2. Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau của ASEAN về thiết bị điện và điện tử (ASEAN EE MRA)
 3. Hiệp định Quy chế Quản lý Hài hòa các Thiết bị điện, điện tử của ASEAN (AHEEERR)
 4. Thoả thuận Thừa nhận Lẫn nhau của APEC về đánh giá sự phù hợp các thiết bị điện và điện tử
 5. Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (WTO/TBT Agreement)
 6. Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA)

+ Các Hiệp định, Thỏa thuận về TCĐLCL do Bộ KHCN/Tổng cục ký kết

 1. Thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực Tiêu chuẩn hoá, Đo lường và Đánh giá phù hợp giữa Bộ khoa học và công nghệ và Uỷ ban nhà nước về Tiêu chuẩn hoá -CH Bê-la-rút (GOSSTANDART)
 2. MOU về Hợp tác trong lĩnh vực Tiêu chuẩn hoá, Đo lường và Đánh giá phù hợp giữa Tổng cục và Cục QCKT và Đo lường Liên bang Nga (ROSSTANDART)
 3.  Thoả thuận hợp tác về Tiêu chuẩn hoá, Đo lường và Quản lý CL giữa Tổng cục và Tổng cục QLCL Nhà nước CHDCND Triều Tiên (SAQM)
 4.  MoU hợp tác Tiêu chuẩn hoá, Đo lường pháp định và Đánh giá sự phù hợp giữa Tổng cục và Cơ quan Tiêu chuẩn và Công nghệ Hàn Quốc (KATS)
 5.  MoU hợp tác về quản lý chất lượng xăng dầu giữa Tổng cục và Viện nghiên cứu Quản lý Dầu Khí Hàn Quốc (K-Petro)
 6.  MoU về phối hợp nghiên cứu thử nghiệm điện, điện tử giữa Tổng cục và Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Điện của Hàn Quốc (KERI)
 7.  MoU hợp tác về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chứng nhận và Công nhận giữa Tổng cục và Cơ quan Tiêu chuẩn và Đo lường Mông Cổ (MASM)
 8.  MOU với Palestine về Tiêu chuẩn hóa, Đo lường và Đánh giá phù hợp giữa Tổng cục và Viện Tiêu chuẩn Palestine
 9.  Thoả thuận hợp tác về thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp giữa Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam và Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc
 10.  MoU hợp tác về Tiêu chuẩn hóa, Đo lường,và Đánh giá phù hợp giữa Tổng cục và Cục Tiêu chuẩn và Giám định Đài Loan
 11.  MoU về hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường, đánh giá sự phù hợp và công nhận giữa Tổng cục, Văn phòng Công nhận của Việt Nam và Văn phòng Tiêu chuẩn, Đo lường và Thử nghiệm Cộng hòa Slovak giữa Tổng cục, Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam và Văn phòng Tiêu chuẩn, Đo lường và Thử nghiệm Cộng hòa Slovak
 12.  MOU hợp tác về Tiêu chuẩn hóa, Đo lường, Chứng nhận và Quản lý chất lượng giữa Tổng cục và Viện Tiêu chuẩn Thổ Nhĩ Kỳ
 13.  Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực Tiêu chuẩn hóa, Đo lường và Đánh giá sự phự hợp giữa Tổng cục ký thay mặt Bộ KHCN và Cục Quy chuẩn Kỹ thuật Nhà nước Ucraina
 14.  MoU về trao đổi tài liệu tiêu chuẩn giữa Tổng cục và Hội Thử nghiệm và Vật liệu Hoa kỳ (ASTM)
 15. MoU hợp tác về Tiêu chuẩn (trao đổi tiêu chuẩn, ấn phẩm, tài liệu đào tạo về Đánh giá phù hợp) giữa Tổng cục và Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa kỳ (ANSI)
 16. MOU về An toàn sản phẩm tiêu dùng giữa Tổng cục và Ủy Ban An toàn sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC)
 17. MOU và Thoả thuận chiến lược (Strategy Agreement) giữa Tổng cục và UL Hoa Kỳ (Hiệp hội các phòng thử nghiệm Hoa Kỳ)
 18. MOU trong lĩnh vực Tiêu chuẩn hóa, Đo lường, Chứng nhận và Công nhận giữa Tổng cục và Cục Tiêu chuẩn hóa, Đo lường và Chứng nhận của Uzbekistan
 19. Biên bản Hợp tác giữa Tổng cục và Ủy ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JISC)
 20. Thoả thuận hợp tác về Tiêu chuẩn hóa, Đo lường và Đánh giá sự phù hợp giữa Cục Chất lượng và Giám sát kỹ thuật của Trung Quốc và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam
 21. MoU hợp tác về thực hiện chứng nhận đối với xe máy, động cơ xe máy và mũ bảo hiểm dùng cho người đi xe máy giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam và Tổng cục Kiểm dịch, kiểm tra và giám sát chất lượng, Trung Quốc
 22. MoU hợp tác về chứng nhận bắt buộc phụ tùng xe máy giữa Trung tâm Chứng nhận Chất lượng Trung Quốc và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam
 23. Bản ghi nhớ (MoU) hợp tác về Tiêu chuẩn, Đo lường, Thử nghiệm, Chứng nhận, Công nhận giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam và Cục Tiêu chuẩn và Đo lường Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất
 24. MOU hợp tác về Thừa nhận lẫn nhau các kết quả thử nghiệm dùng để chứng nhận giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam và Viện Tiêu chuẩn Ý
 25. Nghị định Thư với Lào