Bộ Nội vụ: Triển khai và thực hiện hiệu quả, đồng bộ công tác ISO giải quyết thủ tục hành chính

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng TưTháng Tư 19, 2022 | 14:25 - Lượt xem: 558

Mới đây, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Bộ năm 2022.

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích triển khai và thực hiện hiệu quả, đồng bộ công tác ISO giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ. Rà soát, xây dựng, nâng cấp các quy trình ISO nội bộ giải quyết thủ tục hành chính và ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 của Bộ Nội vụ theo quy định của pháp luật;

Đồng thời, đề cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ trong việc tuân thủ và thực hiện quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, giúp Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý, điều hành. Góp phần đổi mới phương pháp, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

Ảnh minh họa.

Trên cơ sở Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2022, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 của đơn vị mình gửi Văn phòng Bộ theo dõi, tổng hợp.

Bộ Nội vụ yêu cầu duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện quy trình ISO cho tổ chức, cá nhân; đồng thời cần xác định việc duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình cải cách hành chính của Bộ Nội vụ. Xây dựng, duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phải gắn với việc quản lý các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Việc thực hiện tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và là tiêu chí để đánh giá kết quả công tác 

Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, nâng cấp, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết công việc, tuân thủ quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Lãnh đạo các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Xác định việc thực hiện tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và là tiêu chí để đánh giá kết quả công tác đối với các tập thể, cá nhân của đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ…

An Hạ