Bộ KH&CN xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Bảy 6, 2022 | 17:09 - Lượt xem: 813

Bộ KH&CN đã có công văn số 1628/BKHCN-TĐC ngày 05/7/2022 xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ.

“Thực hiện khoản 3 Điều 13b của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, năm 2021 Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi Công văn số 2388/BKHCN-TĐC ngày 27 tháng 8 năm 2021 xin ý kiến dự thảo 4 Thông tư hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trịsản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ, tuy nhiên, sau khi lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan còn có ý kiến khác nhau về cách xác định “Lượng hàng hoá vi phạm đã tiêu thụ”. Do đó, để đảm bảo chất lượng văn bản, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan góp ý dự thảo Thông tư được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức có liên quan.

Ý kiến góp ý của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 08 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; email: thanhtratdc@tcvn.gov.vn; số điện thoại: 0243.7911.627) trước ngày 20/8/2022.

Các file kèm theo gồm:

(1) Công văn số 1628/BKHCN-TĐC ngày 05/7/2022 của Bộ KH&CN xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương

(2) Dự thảo Thông tư

(3) Dự thảo Tờ trình

Thời hạn đăng tải lên công thông tin của Bộ KH&CN: từ ngày 06/7/2022 đến ngày 20/8/2022.

Xem chi tiết tại đây: