Bến Tre: Phấn đấu ít nhất 50 lượt doanh nghiệp được tiếp cận Chương trình đảm bảo đo lường

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Tám 27, 2021 | 13:20 - Lượt xem: 749

Căn cứ nội dung của Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Với mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, tỉnh Bến Tre đầu tư trang thiết bị, phát triển hạ tầng đo lường của tỉnh đủ điều kiện để thực hiện kiểm định chuẩn đo lường, phương tiện đo, đạt trên 75% nhu cầu cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ và khuyến khích xã hội hóa ít nhất 02 tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm định chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại, đáp ứng nhu cầu đảm Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho khoảng 100 lượt người tham gia hoạt động đo lường.

Ít nhất 50 lượt doanh nghiệp được tiếp cận Chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Định hướng đến năm 2030, đầu tư trang thiết bị, phát triển hạ tầng đo lường của tỉnh đủ điều kiện để thực hiện kiểm định chuẩn đo lường, phương tiện đo, đạt trên 85% nhu cầu cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho khoảng 300 lượt người tham gia hoạt động đo lường; Ít nhất 100 lượt doanh nghiệp, được tiếp cận Chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

Triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường ít nhất 02 phòng thí nghiệm được công nhận tại TP. Bến Tre cho các lĩnh vực đo lường, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Nhiệm vụ và giải pháp, áp dụng cơ chế, chính sách tạo thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp; Định kỳ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách và danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Thực hiện xã hội hóa hoạt động đo lường; khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ đo lường; áp dụng các cơ chế, chính sách thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu.

Phát triển hạ tầng đo lường: Từng bước đầu tư đồng bộ trang thiết bị, phát triển hạ tầng đo lường của tỉnh; duy trì hệ thống chuẩn đo lường, đảm bảo độ chính xác và tính liên kết với chuẩn đo lường quốc gia của Việt Nam.

Định hướng phát triển các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đáp ứng các yêu cầu của bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để phục vụ nhu cầu về đo lường của doanh nghiệp; Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho các cán bộ tham gia hoạt động đo lường của các cơ quan chuyên ngành và doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường: Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra nhà nước về đo lường; Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan và doanh nghiệp về công tác quản lý hoạt động đo lường.

Triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa: Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai áp dụng Chưong trình đảm bảo đo lường thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, xây dựng phương pháp đo; Hỗ trợ tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trên địa bàn tỉnh, đáp ứng Bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường; Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, ứng dụng công nghệ đo lường tiên tiến trong quá trình sản xuất theo đúng quy định hiện hành.

Khuyến khích thực hiện hợp tác quốc tế trong công tác nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ về đo lường.

Công tác thông tin, tuyên truyền: Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật liên quan về hoạt động đo lường nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và xã hội.

An Hạ