Ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế – kỹ thuật về thông tin, tuyên truyền lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Tám 17, 2022 | 10:19 - Lượt xem: 920

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 12/2022 TT-BKHCN quy định định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Thực hiện Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định “Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ”, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18/12/2019 quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại Phụ lục của Thông tư đã quy định chi tiết danh mục các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ cần xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật, trong đó mục II.6 của Phụ lục Thông tư có quy định xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong hoạt động thông tin, tuyên truyền lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL).

Ngày 31/8/2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2395/QĐ-BKHCN về việc quy định Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN, theo đó giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.

 Triển khai thực hiện Quyết định số 2395/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục TCĐLCL đã Triển khai xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật cho dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước hoạt động thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực TCĐLCL.

Ngày 12/8/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 1505/QĐ-BKHCN về quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Ngày 15/8/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 12/2022 TT-BKHCN quy định định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Xem toàn văn Quyết định 

Thông tư tại đây!

Tổng cục TCĐLCL