Ban hành Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Năm 10, 2021 | 15:15 - Lượt xem: 1807

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ra Quyết định 510/QĐ-BKHCN về việc ban hành Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp.

Theo đó, cấu trúc chung của Chương trình bảo đảm đo lường gồm có 07 thành phần sau: Tên Chương trình, thời gian thực hiện Chương trình, mục tiêu của Chương trình, các nhiệm vụ chính của Chương trình, giải pháp thực hiện, kinh phí thực hiện Chương trình và tổ chức thực hiện. Tùy thuộc vào nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện và tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, cấu trúc của Chương trình có thể đầy đủ hoặc chỉ có một số các thành phần trên.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng nêu rõ, ngoài mục tiêu chung, thì Chương trình phải có những mục tiêu cụ thể như: Chỉ tiêu định lượng về tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công, giảm thất thoát, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ; Mức độ tăng cường kiểm soát về đo lường đối với phương tiện đi, thử nghiệm, kiểm tra; phương pháp đi, thử nghiệm, kiểm tra; lượng của hàng đóng gói sẵn; kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; Mức độ tăng cường kiểm soát phát thải ra môi trường; đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; Mức độ nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để tham gia chuỗi cung cấp sản phẩm, hàng hóa toàn cầu

Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp tập trung các nhiệm vụ chính gồm: Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản triển khai thực hiện đảm bảo đo lường đang áp dụng; Rà soát, tăng cường thực hiện đảm bảo đo lường; Ứng dụng công nghệ đo lường tiên tiến, đổi mới tăng cường đảm bảo đo lường theo định hướng phát triển của sản xuất, kinh doanh; Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật và quản lý về đo lường cho nhân viên quản lý, nhân viên kỹ thuật của doanh nghiệp; xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng của các đơn vị, bộ phận sản xuất, chế tạo, thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn, sửa chữa….

Trách nhiệm của cơ quan tham mưu, giúp việc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn: Tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp trên địa bàn địa phương xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường; Chỉ đạo cơ quan chuyên trách về Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp trên địa bàn địa phương; Tổ chức tiếp nhận Chương trình đảm bảo đo lường của các doanh nghiệp; tham mưu cho UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan của địa phương hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường theo quy định; Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường về UBND cấp tỉnh để báo cáo Bộ KH&CN (thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) theo quy định.

Cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc cơ quan tham mưu, gúp việc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý khoa học và Công nghệ trên địa bàn có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan của địa phương khảo sát, thống kê các doanh nghiệp cần hỗ trợ về đo lường; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường theo quy định; Tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp tại địa phương xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường; Tổ chức kiểm tra hướng dẫn triển khai và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp trên địa bàn địa phương; Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của các doanh nghiệp trên địa bàn địa phương về cơ quan tham mưu, giúp việc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn và Bộ KH&CN (thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) theo quy định.

 Hà My