Ban hành 5 quy chuẩn về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Bảy, Tháng Mười Một 12, 2022 | 14:43 - Lượt xem: 245

Bộ Công Thương vừa ban hành 5 Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp. Các Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017; Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

 

Ảnh minh hoạ

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐCP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 5 Thông tư số 18/2022/TT-BCT, 19/2022/TT-BCT, 20/2022/TT-BCT, 21/2022/TT-BCT và thông tư số 22/2022/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp đối với: Kíp vi sai phi điện MS, kíp vi sai phi điện nổ chậm LP, dây nổ thường, kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL) và thuốc nổ ANFO chịu nước.

Cụ thể, kíp vi sai phi điện MS có ký hiệu QCVN 12 – 5:2022/BCT, kíp vi sai phi điện nổ chậm LP có ký hiệu QCVN 12 – 6:2022/BCT, dây nổ thường có ký hiệu QCVN 12 – 7:2022/BCT, kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL) có ký hiệu QCVN 12 – 8:2022/BCT và thuốc nổ ANFO chịu nước có ký hiệu QCVN 12 – 9:2022/BCT.

Tất cả các thông tư trên đều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Theo VietQ