Áp dụng ISO tại Sở LĐTBXH Khánh Hòa – giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính hiệu quả

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Hai 21, 2021 | 10:22 - Lượt xem: 628

Việc xây dựng, áp dụng HTQLCL vào hoạt động là một trong những giải pháp thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính một cách hiệu quả và thiết thực. Qua các quy trình ISO, quy trình nội bộ đã giúp kiểm soát quá trình giải quyết TTHC, phát hiện những điểm không phù hợp để khắc phục.

Thời gian qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa đã chú trọng chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở. Qua đó, chất lượng xử lý công việc cho các tổ chức, công dân được nâng cao và đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, Sở đã xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết 88 thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của sở. Toàn bộ 8 phòng chuyên môn đều áp dụng. Để việc áp dụng đạt hiệu quả cao, sở đã cử 40 công chức tham gia các khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL. Tất cả tài liệu, quy trình giải quyết công việc đều được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của sở tại mục ISO 9001:2015.

Hệ thống tài liệu của HTQLCL được sở ban hành áp dụng gồm: Sổ tay chất lượng, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, các quy trình hệ thống, quy trình nội bộ, quy trình tác nghiệp theo bộ TTHC đã được phê duyệt. Sở thường xuyên phổ biến việc áp dụng hệ thống tài liệu khi có thay đổi trong các cuộc họp giao ban hàng tuần và lồng ghép trong các cuộc họp chuyên đề. Đặc biệt, đơn vị thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành bộ tài liệu của HTQLCL khi có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động, lĩnh vực áp dụng. Đồng thời, liên tục cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy trình giải quyết TTHC dựa trên các TTHC được UBND tỉnh công bố và tích hợp vào HTQLCL của Sở.

Áp dụng HTQLCL vào hoạt động là một trong những giải pháp thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính. Ảnh minh họa

Sở cũng thường xuyên cập nhật các quy định mới để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời khắc phục những điểm không phù hợp. Hàng năm, đơn vị đều tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của sở. Qua kết quả khảo sát năm 2021, chỉ số hài lòng (SIPS) trung bình của sở đạt 95,41% (năm 2019 là 93,94%, năm 2020 là 94,66%). Để kiểm soát quá trình giải quyết công việc, sở sử dụng phiếu giải quyết văn bản đến hoặc dữ liệu thể hiện trên phần mềm E-Office (đối với văn bản điện tử), qua đó giúp kiểm soát được thời gian giải quyết và trách nhiệm giải quyết công việc giữa các bộ phận, công chức.

Ngoài ra, đơn vị thường xuyên quán triệt bộ phận một cửa tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức và công dân khi đến liên hệ giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm quy định về bổ túc hồ sơ; nâng cao chất lượng phục vụ, ý thức kỷ luật và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức. Quá trình giải quyết hồ sơ được cập nhật lên phần mềm một cửa điện tử hầu hết đúng với quá trình giải quyết hồ sơ thực tế. Trong năm 2020, sở tiếp nhận 598 hồ sơ, trong đó có 553 hồ sơ giải quyết sớm hạn, 45 hồ sơ đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Từ tháng 1 đến tháng 10-2021, sở tiếp nhận, giải quyết 378 hồ sơ, trong đó có 372 hồ sơ sớm hạn, 6 hồ sơ đúng hạn và không có hồ sơ trễ hạn.

Đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, việc xây dựng, áp dụng HTQLCL vào hoạt động là một trong những giải pháp thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính một cách hiệu quả và thiết thực. Qua các quy trình ISO, quy trình nội bộ đã giúp kiểm soát quá trình giải quyết TTHC, phát hiện những điểm không phù hợp để khắc phục.

Từ đó, có thể đưa ra giải pháp để giúp đơn giản hóa các TTHC. Việc xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện các quy trình tác nghiệp giúp cho thủ trưởng cơ quan và công chức nắm vững hơn nội dung, yêu cầu và cách thức xem xét, xử lý công việc theo quá trình. Chất lượng giải quyết công việc của tổ chức, công dân ngày càng được nâng cao. Đây là hiệu quả rõ rệt, thiết thực, tạo điều kiện nâng cao trách nhiệm và kỹ năng xử lý công việc của công chức.

An Hạ