Áp dụng ISO 9001 – từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại Vĩnh Phúc

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng TưTháng Tư 19, 2022 | 14:22 - Lượt xem: 751

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đưa ra các chuẩn mực để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng khoa học, kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, giúp các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đưa ra các chuẩn mực để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng khoa học, kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, giúp các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được áp dụng tại các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc đã đem lại những hiệu quả tích cực, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công.

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Vĩnh Phúc. Hàng năm, Sở KH&CN tiếp tục áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVNISO 9001:2015 tại Sở nhằm hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật. Việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 giúp Lãnh đạo Sở điều hành, kiểm soát tốt quá trình giải quyết công việc của Sở và công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phải đảm bảo rõ ràng, công khai minh bạch quá trình giải quyết công việc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

ISO 9001:2015 đưa ra các chuẩn mực để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng khoa học, kiểm soát rủi ro.

Trên cơ sở mục đích và yêu cầu đề ra, trong năm 2022 Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 14/KH-SKHCN ngày 10/3/2022 áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 trong đó cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: Xây dựng kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; xây dựng mục tiêu chất lượng của Sở; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình ISO đảm bảo phù hợp với văn bản QPPL mới, hiện hành; Rà soát, sửa đổi, bổ sung/xây dựng mới các quy trình ISO giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; xây dựng kế hoạch và tiến hành đánh giá nội bộ; tiến hành tự đánh giá định kỳ 6 tháng về tình hình, kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; ban hành và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015; báo cáo kết quả thực hiện hoạt động duy trì và áp dụng, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021.

 Ảnh minh họa.

Căn cứ kế hoạch này, Văn phòng Sở và các phòng trực thuộc Sở theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện áp dụng HTQTCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; tổng hợp, xây dựng báo cáo theo quy định xây dựng danh mục chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị mình; đề xuất biện pháp đẩy mạnh áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan gắn với công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, góp phần nâng cao chỉ số quản trị, hành chính công cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính.

 Thu Huyền