Áp dụng ISO 9001: Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười 12, 2021 | 15:15 - Lượt xem: 755

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của mỗi cơ quan hành chính Nhà nước đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Mới đây, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã có bài viết ghi nhận sự thành công của Việt Nam, trong đó có Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong việc áp dụng HTQLCL ISO 9001 trong cải cách hành chính. Đây là sự đánh giá, ghi nhận hết sức ý nghĩa của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế với nỗ lực của Việt Nam nói chung, Tổng cục TCĐLCL nói riêng trong áp dụng tiêu chuẩn vào các lĩnh vực của đời sống.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại Việt Nam được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành và được triển khai từ năm 2006 đến nay (Quyết định 144/2006/QĐ-TTg, Quyết định 118/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014).

Hiện nay, việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (viết tắt là CQHCNN) được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg. Việc triển khai này được áp dụng một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ và thống nhất trên phạm vi cả nước và đã mang lại hiệu quả thiết thực, đạt được một số kết quả đáng kể.

Ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Cụ thể, sự thành công của việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của mỗi CQHCNN đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhận thức và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp, ý chí quyết tâm của lãnh đạo, công chức trong cơ quan, tổ chức về HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 được nâng cao;

Đã xây dựng được các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học; từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; Đơn giản hoá quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết công việc của doanh nghiệp, địa phương, cơ sở;

Các cơ quan, tổ chức đã có ý thức hơn trong việc tổ chức thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên làm căn cứ thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; hồ sơ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp và có hệ thống theo từng lĩnh vực công việc;

Tác phong làm việc của cán bộ, công chức khoa học hơn, nghiêm túc hơn; thái độ giao tiếp với công dân, khách hàng ân cần, cởi mở hơn, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò của người cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của mỗi CQHCNN được kết hợp với thủ tục hành chính “một cửa”, “một cửa liên thông” và công nghệ thông tin, số hóa quy trình, thủ tục đã tạo nên hiệu quả rất cao, có tính chất cộng hưởng.

Việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của mỗi CQHCNN là một trong những biện pháp thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính của Chính phủ. Cụ thể: Giúp tìm ra biện pháp cải cách thủ tục hành chính; Giúp vận hành cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” hiệu quả hơn; Thúc đẩy việc nâng cao và hoàn thiện điều kiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị văn phòng cho cán bộ, công chức; đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức để đáp ứng tốt hơn yêu cầu vị trí công tác;

Tạo điều kiện để công dân cùng giám sát cán bộ, công chức, giám sát các thủ tục hành chính có được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hay không, từ đó kiến nghị sửa đổi, chỉnh lý văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế.

 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của phía Việt Nam. 

Theo Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh, việc áp dụng HTQLCL chuyển đổi từ phiên bản tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các CQHCNN đã góp phần quản lý, phòng ngừa, giải quyết các rủi ro có thể ảnh hưởng, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ tại các CQHCNN.

Tại các Bộ, ngành 91% (20/22) đã thực hiện việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo quy định (tất cả các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng của các Bộ, ngành đã xây dựng, công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 đối với toàn bộ thủ tục hành chính).

Tại địa phương 98,4% (62/63) đã thực hiện việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo quy định (tất cả các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng của địa phương đã xây dựng, công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 đối với toàn bộ thủ tục hành chính).

Đồng thời, các địa phương cũng đã đẩy mạnh việc triển khai xây dựng, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng khuyến khích áp dụng, theo đó có 62/63 địa phương (tỷ lệ 98,4%) đã triển khai việc xây dựng, áp dụng HTQLCL tại các Ủy ban nhân dân cấp xã. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống VBQPPL, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện cả về chuyên môn, quản lý nhà nước và chế độ tài chính.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 cho các CQHCNN tại địa phương. Các Bộ, ngành đã công bố đầy đủ Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 cho các cơ quan, tổ chức theo hệ thống ngành dọc trực thuộc đóng tại địa phương, bao gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đã hình thành hệ thống các cơ sở đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá và hệ thống tổ chức/chuyên gia tư vấn, tổ chức chứng nhận/chuyên gia đánh giá, đáp ứng yêu cầu tư vấn, kiểm tra HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong cơ quan, tổ chức thuộc HTHCNN.

Hiện nay đã có nhiều Bộ, ngành, địa phương đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001, giúp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính đối với các CQHCNN. Kết quả tổ chức triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg trong 5 năm vừa qua cho thấy Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương ngày càng quan tâm đến việc thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, số lượng cơ quan, tổ chức được áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tăng lên hằng năm.

Một số tỉnh, thành phố đã triển khai thực hiện tốt việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 quy định tại Quyết định 19/2014/QĐ-TTg trong các năm vừa qua như: TP.Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Bình Định, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đà Nẵng…

Theo ông Linh, với vai trò giúp Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trên phạm vi cả nước, trong thời gian qua, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã triển khai có hiệu quả các công việc sau: Tổ chức xây dựng hành lang pháp lý kịp thời để triển khai Quyết định số 19/201­4/QĐ-TTg; Phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN và các công văn hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; Hướng dẫn, phổ biến cho các tỉnh, thành phố về Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho các CQHCNN tại địa phương;

Hằng năm, tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận, cơ sở đào tạo; kiểm tra, giám sát tình hình áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại CQHCNN thuộc một số Bộ, ngành, địa phương; Đã hình thành hệ thống các cơ sở đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá và hệ thống tổ chức/chuyên gia tư vấn, tổ chức chứng nhận/chuyên gia đánh giá, đáp ứng yêu cầu tư vấn, kiểm tra HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, gồm: 05 cơ sở đào tạo; 28 tổ chức tư vấn (gồm 187 chuyên gia được cấp thẻ chuyên gia tư vấn); 09 chuyên gia tư vấn độc lập; 04 tổ chức chứng nhận (gồm 44 chuyên gia được cấp thẻ chuyên gia đánh giá); Tham gia chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đối với tiêu chí xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 của các Bộ, ngành, địa phương.

Duy trì và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (www.tcvn.gov.vn) về kết quả triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg; cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Hà My