Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng – nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại Bình Thuận

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Năm 4, 2022 | 14:30 - Lượt xem: 534

Mới đây, Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-BDT về duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban này năm 2022.

Với mục đích tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc áp dụng, duy trì hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) vào hoạt động của cơ quan; áp dụng HTQLCL tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 vào giải quyết quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật; tạo điều kiện để Lãnh đạo Ban kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong cơ quan, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước theo kế hoạch và nâng cao hiệu quả công việc của công chức, viên chức, người lao động (CC,VC,NLĐ) để hoàn thành kế hoạch được giao.

 Ảnh minh họa.

Nội dung kế hoạch tập trung vào 11 nhiệm vụ; đồng thời, phân công cụ thể các phòng, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện theo thời gian quy định, như: Việc xây dựng Mục tiêu chất lượng, Chính sách chất lượng của Ban năm 2022; Kế hoạch duy trì, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Việc dự trù kinh phí thực hiện duy trì, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Rà soát quy trình, quy định phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch, Chương trình đánh giá nội bộ; Tiến hành đánh giá nội bộ tại các phòng; Khắc phục, cải tiến, hoàn thiện các quy trình quản lý chất lượng sau khi đánh giá nội bộ; Tuân thủ thực hiện theo các quy trình đã xây dựng;

Công bố lại HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Bổ sung, mở rộng phạm vi áp dụng, sửa đổi được thực hiện khi có các thủ tục hành chính mới được ban hành, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được bổ sung (nếu có); Báo cáo kết quả thực hiện việc áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng yêu cầu Lãnh đạo các phòng, đơn vị có trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến toàn thể CC, VCN, NLĐ. Nghiêm túc duy trì thực hiện các quy trình đã xây dựng. Đồng thời, giao Văn phòng Ban tham mưu kiểm tra, đôn đốc và báo cáo theo quy định.

An Hạ