An Giang: Tăng cường các hoạt động thanh kiểm tra xăng dầu lưu thông trên thị trường

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Sáu 29, 2022 | 10:11 - Lượt xem: 581

Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục TCĐLCL tỉnh An Giang đã tham gia Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra 14 cơ sở kinh doanh xăng dầu và 05 cơ sở sử dụng phương tiện đo nhóm 2.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tỉnh An Giang đã thực hiện hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo đúng tiến độ đề ra như: Công tác kiểm tra, khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; Công tác chống thất thu thuế; Công tác tuyên truyền trên báo, đài; Các nhiệm vụ phối hợp theo yêu cầu của các Sở, ngành liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra, … góp phần phòng ngừa, phát hiện và kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và ý thức chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo việc quyền và lợi ích của người tiêu dùng.

Cụ thể, về công tác quản lý về đo lường: Chi cục đã hướng dẫn hộ kinh doanh mắt kính tại huyện Phú Tân về việc áp dụng các biện pháp kiểm soát về đo lường; Thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đo lường đối với LPG bình (gas) trong kinh doanh đối với 07 doanh nghiệp.

Phối hợp Chi cục Thuế khu vực thực hiện dán 124 tem cho 40 công tơ tổng của 183 cơ sở kinh doanh xăng dầu theo Kế hoạch số 656/KH-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện các giải pháp chống thất thu thuế mặt hàng xăng dầu; Tham gia Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra 14 cơ sở kinh doanh xăng dầu (mua 07 mẫu RON 95-III, 3 mẫu DO 0,05S, 02 mẫu E5 RON 92-II thử nghiệm chất lượng) và 05 cơ sở sử dụng phương tiện đo nhóm 2; Phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra 22 cơ sở kinh doanh mặt hàng xăng dầu (lấy 14 mẫu DO 0,05S, 15 mẫu RON 95-III thử nghiệm chất lượng); Phối hợp Đoàn Thanh tra của Cục Quản lý thị trường An Giang kiểm tra 01 cơ sở kinh doanh xăng dầu.

Về công tác quản lý về tiêu chuẩn, chất lượng-TBT: Hướng dẫn 01 tổ chức công bố Tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm than bùn hữu cơ; Tiếp nhận và giải quyết 02 hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn cho sản phẩm Bột trét tường nội thất và Bột trét tường ngoại thất; Thực hiện 05 cuộc khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với 109 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn động cơ đốt trong (03 cuộc với 85 cơ sở), thực phẩm chay (01 cuộc với 09 cơ sở), thức ăn chăn nuôi (01 cuộc với 15 cơ sở);

Phối hợp tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 tiến hành kiểm tra 13 cơ sở trên địa bàn tỉnh, tiến hành mua 05 mẫu nông sản, thực phẩm để thử nghiệm các chỉ tiêu dư lượng kháng sinh và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Việc triển khai Đề án, Chương trình theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện Kế hoạch khảo sát, đánh giá nhu cầu tăng cường đổi mới hoạt động đo lường đối với 03/04 doanh nghiệp đăng ký. Đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền các nội dung về triển khai Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế đến 2025, định hướng đến 2030”;

Thực hiện khảo sát nhu cầu đăng ký tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Kế hoạch số 573/KH-UBND ngày 28/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang và tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai thực hiện.

 

Tham mưu Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang, Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc. Xem xét, hỗ trợ 03 đơn vị đăng ký áp dụng giải pháp về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; hướng dẫn 02 cơ sở ghi nhãn hàng hóa, đăng ký sử dụng mã số, mã vạch.

Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi làm việc trực tuyến với Viện Năng suất Việt Nam về các nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ triển khai kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh An Giang và đăng ký trở thành 01 trong 06 địa phương áp dụng mô hình điển hình trong cả nước triển khai có hiệu quả Quyết định 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, tham mưu tổ chức hiệu quả Hội thảo khoa học “Nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2030”.

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của ngành tại địa phương, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tập trung triển khai hiệu quả Đề án, Chương trình theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 656/KH-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp chống thất thu thuế mặt hàng xăng dầu. Thường xuyên rà soát, đề xuất, kiến nghị hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý về đo lường, chất lượng và ghi nhãn sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, công tác thanh tra, kiểm tra, khảo sát, trong đó tập trung thực hiện công tác khảo sát về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa là chính nhằm hạn chế ảnh hưởng, phiền hà đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở nhưng vẫn đảm bảo được hiệu quả trong công tác quản lý.

An Hạ