Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức KT-KT dịch vụ xây dựng các Văn bản kỹ thuật đo lường và duy trì, bảo quản, sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Tám 9, 2021 | 18:45 - Lượt xem: 2630

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2099/QÐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó lĩnh vực Tiêu chuẩn Ðo lường Chất lượng có 9 lĩnh vực bao gồm có dịch vụ xây dựng các Văn bản kỹ thuật đo lường và duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường. Triển khai thực hiện Quyết định số 2099/QÐ-TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ xây dựng các Văn bản kỹ thuật đo lường và duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

Thực hiện quy định tại Luật Ban hành Văn bản quy phạm Pháp luật năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2020 và Nghị định số 34/2016/NÐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NÐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NÐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luât Ban hành Văn bản quy phạm pháp luât, Bộ Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan đóng góp ý kiến đối với dự thảo nêu trên và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Ðo lường Chất lượng), số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội và email: vmi@vmi.gov.vn trước ngày 31/8/2021.

Xem Công văn tại đây!

Xem Dự thảo tờ trình tại đây!

Xem Dự thảo thông tư tại đây!

Xem Phụ lục dự thảo tại đây!

Viện Đo lường Việt Nam