Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành 12 văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thursday, May 6, 2021 | 12:50 - Lượt xem: 1168

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa ban hành 12 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở Phụ lục kèm thèo Quyết định này