Trà Vinh triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021

Người viết: Biên tập viên ISMQ - Ngày viết: Friday, Apr 2, 2021 | 9:17 - Lượt xem: 203

Sở KH&CN Trà Vinh vừa có thông báo về việc đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Sở KH&CN Trà Vinh cho biết, căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Căn cứ Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Thực hiện Công văn số 159/TĐC-TCCL ngày 19/01/2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2021, Sở KH&CN Trà Vinh thông báo tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia GTCLQG năm 2021 một số nội dung chính xoay quanh việc tham dự giải.

Cụ thể, về mục đích và điều kiện xét thưởng, GTCLQG là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo tiêu chí của GTCLQG và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký GTCLQG.

Giải thưởng chất lượng quốc gia gồm: Giải Vàng chất lượng quốc gia và Giải thưởng chất lượng quốc gia. Tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được nhận cúp GTCLQG, giấy chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, lựa chọn tối đa 20 doanh nghiệp đạt giải vàng chất lượng quốc gia xuất sắc nhất để đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc nâng cao năng suât, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Về quyền lợi của tổ chức, doanh nghiệp đạt giải, các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của GTCLQG trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp.

Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải vàng chất lượng quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế. Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được ưu tiên vay vốn từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, của tỉnh và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; ưu tiên tham gia các chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng.

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khen thưởng theo quy định từ nguồn quỹ khen thưởng hằng năm. Các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự GTCLQG được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn: Xây dựng báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp và báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của GTCLQG.

Hồ sơ nộp tại Hội đồng sơ tuyển GTCLQG gồm đơn đăng ký tham dự GTCLQG (theo mẫu đính kèm); Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp; Báo cáo tự đánh giá theo 7 tiêu chí của GTCLQG; Tài liệu chứng minh về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức doanh nghiệp), chứng chỉ tài liệu liên quan; Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức doanh nghiệp);

Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hàng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức doanh nghiệp); Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hàng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức doanh nghiệp); Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức doanh nghiệp).

Thời gian đăng ký tham dự GTCLQG là kể từ ngày ra thông báo đến trước ngày 31/5/2021. Thời gian nhận hồ sơ tham dự GTCLQG: Trước ngày 30/6/2021.

GTCLQG là giải thưởng do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.

Giải được trao tặng hàng năm nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á – Thái Bình Dương thuộc Tổ chức Chất lượng châu Á – Thái Bình Dương. Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải vàng Chất lượng Quốc gia được nhận cúp và giấy chứng nhận; nếu đạt Giải vàng Chất lượng Quốc gia trong 2 năm gần nhất được xem xét, lựa chọn tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á – Thái Bình Dương.