Quyết định số 3664/QĐ-TĐC về việc tuyển dụng công chức năm 2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Wednesday, Nov 11, 2020 | 10:49 - Lượt xem: 1531

Ngày 06/11/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 3664/QĐ-TĐC về việc tuyển dụng công chức năm 2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Theo đó, căn cứ Công văn số 2883/BKHCN-TCCB ngày 25/9/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đồng ý chủ trương tuyển dụng công chức, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo tuyển dụng công chức năm 2020.

Xem chi tiết tại đây Quyết định số 3664/QĐ-TĐC 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2020/11/quyet-dinh-so-3664-qd-tdc-ve-viec-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2020-cua-tong-cuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]