Quyết định số 2107/QĐ-TĐC về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 được điều chỉnh, bổ sung của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Wednesday, Nov 18, 2020 | 14:04 - Lượt xem: 1603

Ngày 13/11/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 2107/QĐ-TĐC về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 được điều chỉnh, bổ sung của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Theo đó, công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 được điều chỉnh, bổ sung của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo phụ lục đính kèm

Xem chi tiết tại đây QĐ 2107

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2020/11/quyet-dinh-so-2107-qd-tdc-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2020-duoc-dieu-chinh-bo-sung-cua-tong-cuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]