10 năm chặng đường nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Sunday, Nov 29, 2020 | 11:29 - Lượt xem: 1016

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2020/11/10-nam-chang-duong-nang-cao-nang-suat-va-chat-luong-san-pham-hang-hoa-cua-doanh-nghiep-viet-nam/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]