Quyết định số 1374/QĐ-BKHCN công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Oct 20, 2020 | 16:37 - Lượt xem: 835

Ngày 03/08/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1374/QĐ-BKHCN công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Xem chi tiết tại đây 1374.QĐ-TĐC

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2020/10/quyet-dinh-so-1374-qd-bkhcn-cong-bo-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nam-2018-cua-tong-cuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]