Quyết định số 1052/QĐ-TĐC về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 được giao bổ sung của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thursday, Jun 25, 2020 | 14:18 - Lượt xem: 748

Ngày 23/6/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1052/QĐ-TĐC về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 được giao bổ sung của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Xem chi tiết tại đây: Quyet dinh so 1052

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2020/06/quyet-dinh-so-1052-qd-tdc-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2020-duoc-giao-bo-sung-cua-tong-cuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]