Quyết định số 1579/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, May 26, 2020 | 10:02 - Lượt xem: 331

Ngày 07/6/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1579/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 12478-1:2019 ISO/IEC 18013-1:2018 Công nghệ thông tin – Định danh các nhân – Giấy phép lái xe theo ISO – Phần 1: Đặc tính vật lý và tập dữ liệu cơ sở.
  2. TCVN 12478-3:2019 ISO/IEC 18013-3:2017 Công nghệ thông tin – Định danh cá nhân – Giấy phép lái xe theo ISO – Phần 3: Kiểm soát truy nhập, xác thực và kiểm tra tính toàn vẹn.
  3. TCVN 12478-4:2019 ISO/IEC 18013-4:2011 Công nghệ thông tin – Định danh cá nhân – Giấy phép lái xe theo ISO – Phần 4: Phương pháp thử.
  4. TCVN 12479-1:2019 ISO/IEC 18328-1:2015 Thẻ định danh – Thiết bị quản lý bởi ICC – Phần 1: Khung tổng quan
  5. TCVN 12479-2:2019 ISO/IEC 18328-2:2015 Thẻ định danh – Thiết bị quản lý bởi ICC – Phần 2: Đặc tính vật lý và phương pháp thử đối với các thẻ cùng thiết bị
  6. TCVN 12479-3:2019 ISO/IEC 18328-3:2016 Thẻ định danh – Thiết bị quản lý bởi ICC – Phần 3: Tổ chức, an ninh và lệnh trao đổi.

Xem chi tiết tại đây QĐ 1579