Quyết định số 4099/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2020

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Feb 18, 2020 | 16:14 - Lượt xem: 2289

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4099/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2020.

Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2020”.

Xem chi tiết tại đây QĐ 4099

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2020/02/quyet-dinh-so-4099-qd-bkhcn-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-xay-dung-tieu-chuan-quoc-gia-nam-2020/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]