Quyết định số 4072/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Wednesday, Feb 19, 2020 | 9:46 - Lượt xem: 361

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4072/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 12713:2019 Chè Ô long – Yêu cầu cơ bản  

Xem chi tiết tại đây QĐ 4072