Quyết định phê duyệt Danh mục các văn bản soạn thảo năm 2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Feb 18, 2020 | 9:15 - Lượt xem: 910

Ngày 23/12/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 2736/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Danh mục các văn bản soạn thảo năm 2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Xem chi tiết tại đây QĐ 2736

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2020/02/quyet-dinh-phe-duyet-danh-muc-cac-van-ban-soan-thao-nam-2020-cua-tong-cuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]