Quyết định phê duyệt Danh mục các văn bản soạn thảo năm 2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Feb 18, 2020 | 9:15 - Lượt xem: 443

Ngày 23/12/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 2736/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Danh mục các văn bản soạn thảo năm 2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Xem chi tiết tại đây QĐ 2736