Kết luận Hội nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2019

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Wednesday, Jan 15, 2020 | 16:59 - Lượt xem: 613

Ngày 08/1/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 31/TB-BKHCN về việc Thông báo Kết luận Hội nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2019.

Xem chi tiết tại đây QĐ 31.TB-BKHCN

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2020/01/ket-luan-hoi-nghi-ban-dieu-hanh-chuong-trinh-quoc-gia-nang-cao-nang-suat-va-chat-luong-san-pham-hang-hoa-cua-doanh-nghiep-viet-nam-den-nam-2020-nam-2019/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]