Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED”.

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Dec 10, 2019 | 16:29 - Lượt xem: 745

Ngày 25/9/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 08/2019 về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED”.

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Xem chi tiết tại đây Thông tư 08/2019

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/12/thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-san-pham-chieu-sang-bang-cong-nghe-led/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]