Quyết định 3408/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Dec 3, 2019 | 15:03 - Lượt xem: 558

Ngày 14/11/2019, Bộ KHCN ban hành quyết định số 3408/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 6754:2007 Mã số mã vạch vật phẩm – Số phân định ứng dụng GS1.
  2. TCVN 6939:2007 Mã số vật phẩm – Mã số thương phẩm toàn cầu 13 chữ số – Yêu cầu kĩ thuật
  3. TCVN 7626:2008 ISO/IEC 15416:2000 Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Yêu cầu kĩ thuật đối với kiểm tra chất lượng in mã vạch – Mã vạch một chiều.
  4. TCVN 7825:2007 ISO/IEC 15420:2000 Công nghệ thông tin – Kĩ thuật phân định và thu thập dữ liệu tự động – Yêu cầu kĩ thuật mã vạch EAN/UPC.
  5. TCVN 8020:2008 ISO/IEC 15418:1999 Công nghệ thông tin – Số phân định ứng dụng GS1 và mã phân định dữ liệu thực tế và việc duy trì.

Xem chi tiết tại đây QĐ 3408

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/12/quyet-dinh-3408-qd-bkhcn-ve-viec-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]