Quyết định ban hành Hướng dẫn chứng nhận Dầu nhờn động cơ đốt trong phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QVCN 14:2018/BKHCN

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Friday, Oct 4, 2019 | 10:24 - Lượt xem: 1476

Ngày 12/9/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1990/QĐ-TDDC về việc ban hành Hướng dẫn chứng nhận Dầu nhờn động cơ đốt trong phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QVCN 14:2018/BKHCN

Xem chi tiết tại đây QÐ 1990-TÐC (Huong dan CNHQ dau nhon dong co)

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/10/quyet-dinh-ban-hanh-huong-dan-chung-nhan-dau-nhon-dong-co-dot-trong-phu-hop-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-qcvn-142018-bkhcn-va-sua-doi-12018-qvcn-142018-bkhcn/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]