QĐ 2126/QĐ-TĐC ngày 01/10/2019 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Oct 9, 2019 | 16:37 - Lượt xem: 881

QĐ 2126/QĐ-TĐC ngày 01/10/2019 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

Chi tiết vui lòng xem tại đây

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/10/qd-2126-qd-tdc-ngay-01-10-2019-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-07-2019-tt-bkhcn-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-23-2013-tt-bkhcn-ngay-26-09-2013-quy-dinh-ve-do-luo/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]