Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lượng đối với phương tiện đo nhóm 2

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Friday, Sep 13, 2019 | 11:20 - Lượt xem: 1336

Ngày 26/7/2019, Bộ KH&CN ban hành Thông tư 07/2019/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lượng đối với phương tiện đo nhóm 2.

Xem chi tiết tại đây Thông tư 07

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/09/thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-23-2013-tt-bkhcn-ngay-26-thang-9-nam-2013-cua-bo-truong-bo-khcn-quy-dinh-ve-do-luong-doi-voi-phuong-tien-do-nhom-2/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]