Quyết định 1990/QĐ-TĐC ngày 12/09/2019 về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận dầu nhờn động cơ đốt trong phù hợp QCVN 14:2018/BKHCN và sửa đổi 1:2018

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Sep 18, 2019 | 12:36 - Lượt xem: 1909

Quyết định 1990/QĐ-TĐC ngày 12/09/2019 về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận dầu nhờn động cơ đốt trong phù hợp QCVN 14:2018/BKHCN và sửa đổi 1:2018

 

Chi tiết vui lòng tham khảo tại đây

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/09/quyet-dinh-1990-qd-tdc-ngay-12-09-2019-ve-viec-ban-hanh-huong-dan-chung-nhan-dau-nhon-dong-co-dot-trong-phu-hop-qcvn-142018-bkhcn-va-sua-doi-12018/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]