Quyết định 1989/QĐ-TĐC ngày 12/09/2019 về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận thiết bị điện, điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Sep 18, 2019 | 12:31 - Lượt xem: 2526

Quyết định 1989/QĐ-TĐC ngày 12/09/2019 về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận thiết bị điện, điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016

 

Chi tiết vui lòng tham khảo tại đây

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/09/quyet-dinh-1989-qd-tdc-ngay-12-09-2019-ve-viec-ban-hanh-huong-dan-chung-nhan-thiet-bi-dien-dien-tu-phu-hop-qcvn-42009-bkhcn-va-sua-doi-12016/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]