Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 được giao bổ sung của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Monday, Jul 8, 2019 | 11:18 - Lượt xem: 473

Ngày 28/6/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1313/QĐ-TĐC về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 được giao bổ sung của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Theo đó, công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 được giao bổ sung của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo phụ lục đính kèm.

Xem chi tiết tại đây Quyết định 1313

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/07/quyet-dinh-cong-bo-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2019-duoc-giao-bo-sung-cua-tong-cuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]