Danh sách tổ chức xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân theo quy định Thông tư 06/2009/TT-BKHCN

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Jul 22, 2019 | 13:48 - Lượt xem: 30987

Danh sách tổ chức xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân theo quy định Thông tư 06/2009/TT-BKHCN

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/07/danh-sach-to-chuc-xet-tang-giai-thuong-chat-luong-san-pham-hang-hoa-cua-to-chuc-ca-nhan-theo-quy-dinh-thong-tu-06-2009-tt-bkhcn/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]