Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường nguồn lực thông tin năm 2019: Cơ sở dữ liệu tra cứu trực tuyến tiêu chuẩn toàn cầu PERINORM và (kèm cấp phép cho phép chiết xuất dữ liệu) năm 2019 và 03 nhóm tiêu chuẩn nước ngoài: Năng lượng điện; Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa; Tiêu chuẩn AOAC

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Friday, Jun 28, 2019 | 9:51 - Lượt xem: 687

Ngày 21/6/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1264/QĐ-TĐC về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường nguồn lực thông tin năm 2019: Cơ sở dữ liệu tra cứu trực tuyến tiêu chuẩn toàn cầu PERINORM và (kèm cấp phép cho phép chiết xuất dữ liệu) năm 2019 và 03 nhóm tiêu chuẩn nước ngoài: Năng lượng điện; Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa; Tiêu chuẩn AOAC.

Xem chi tiết tại đây Quyết định 1264 phe duyet ke hoach lua chon nha thau

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/06/quyet-dinh-phe-duyet-lua-chon-nha-thau-du-an-tang-cuong-nguon-luc-thong-tin-nam-2019-co-so-du-lieu-tra-cuu-truc-tuyen-tieu-chuan-toan-cau-perinorm-va-kem-cap-phep-cho-phep-chiet-xuat-du-lieu-nam-2/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]